תקנון האתר

 כללי
אתר האינטרנט  www.bealink.co.il  הינו אתר האינטרנט הרשמי שלמלון ביאלינק מרשת מלונות קיסר פרמייר ישראל, מפעילת מלון ביאלינק ורשת מלונות "קיסר" ברחבי הארץ (להלן: "הרשת").
הזמנת חבילות נופש מלון ביאלינק, אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות הארצי של הרשת בטלפון שמספרו 1-800-22-35-36 או באמצעות חיוג מקוצר 3443* או באמצעות אתר זה.
כל המזמין חבילות נופש דרך אתר זה, מצהיר כי קרא את תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או כנגד הרשת ו/או מי מטעמה.
הזמנת חבילות נופש
כל המזמין חבילת נופש דרך אתר זה, יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי וכתובת דואר אלקטרוני.
הזנת פרטים אישיים כוזבים תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים, לרבות הגשת תביעות בגין הנזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לרשת ו/או למי מטעמם.
פרטי כרטיס האשראי המוזנים דרך האתר הם לצורך הבטחת ההזמנה בלבד. חיוב כרטיס האשראי בפועל יבוצע אך ורק עם ההגעה למלון.
בעת סיום הליך ההזמנה, יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את ביצוע ההזמנה. על הרוכש להדפיס תוכן הודעה זו, להביאה עימו למלון ולהציגה בקבלה.
למלון ישנה הזכות להחזיק זמנית מסגרת אשראי בסכום שעור של לילה אחד.

מלון ביאלינק עשוי לעשות שימוש בצמידים לצורך זיהוי האורחים ומתן שרות מיטבי במהלך השהייה.
תנאים והגבלות
 1. המחירים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ ומיועדים לישראלים בלבד. למזמינים בעלי אזרחות זרה תתאפשר הזמנת חבילות נופש דרך האתר בדולרים על פי מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה, כאשר התשלום יחושב על פי השער היציג שנקבע ביום התשלום על ידי בנק ישראל.
 2. המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת חבילות הנופש ואת מחירי החבילות.
 3. מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנת חבילות נופש הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
 4. קבלת חדרים ביום ההגעה החל משעה 15:00, עזיבת חדרים ביום העזיבה עד השעה 11:00 הגעה ו/או עזיבה שלא לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.
 5. תינוק - מי שגילו עד שנתיים. ילד - מי שגילו בין שנתיים לשתיים עשרה שנים.
 6. הזמנת חבילות נופש ואירוח במלון תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18 בלבד. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, תתאפשר בליווי הורים בלבד.
 7. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המלון ו/או הרשת.
 8. ט.ל.ח.
תנאים לביטול הזמנות במלון ביאלינק
מדיניות ביטולים:
 1. ביטול הזמנה יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן:"חוק הגנת הצרכן")
 2. החזר כספי בגין הזמנה שבוטלה יהא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע"ז-2017 
 3. מדיניות הביטולים כולה כפופה לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.
 4. דמי הביטול שישולמו לאחר ביטול הזמנה, כמפורט במדיניות ביטולים זו, יחושבו בהתאם למספר החדרים שהוזמנו בכל הזמנה כך שכל חדר שהוזמן יחשב כהזמנה נפרדת לצורך חישוב דמי הביטול.

דרכי הודעה על ביטול:
 1. הודעה על ביטול הזמנה תעשה באחת מהדרכים הבאות:
 2. בהגעה למשרדי מלון ביאלינק בכתובת קריניצי 1, רמת גן ומסירת הודעה בכתב לידי פקיד/ה במשרדי המלון.
 3. בשיחה עם נציג שירות בטלפון: *3443
 4. בשליחת הודעת ביטול בדואר אלקטרוני לכתובת contact@bealink.co.il
 5. במשלוח הודעת ביטול פקס למספר  03-6969896
 6. באתר האינטרנט של מלון ביאלינק בכתובת https://www.bealink.co.il/myreservations
הודעת ביטול תכלול את שמו המלא של הצרכן, מספר תעודת הזהות שלו (במידה ולצרכן אין תעודת זהות ישראלית, יציין את מספר הדרכון שלו) ומספר הטלפון שלו, מספר ההזמנה ויתר פרטי ההזמנה.
תנאים לביטול עסקת מכר מרחוק*:
 1. הנך רשאי/ת לבטל הזמנה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה ו/או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי ההזמנה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שנותרו למעלה מ -7 ימי עסקים עד למועד שבו הנך אמור/ה להתארח.
 2. במקרה של ביטול ההזמנה בהתאם לסעיף 2 דלעיל ישיב מלון ביאלינק, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אשר שילמת למלון ביאלינק עבור ההזמנה בניכוי דמי ביטול בשיעור של – 5% מסך ההזמנה או בניכוי 100₪, לפי הנמוך מבניהם.
 3. במידה וטרם  חויבת בתשלום עבור הזמנתך, המלון יהיה זכאי לחייב לאחר ביטול ההזמנה בדמי ביטול בשיעור של - 5% מסך ההזמנה או בסך 100₪, לפי הנמוך מבניהם.

  *  עסקת מכר מרחוקהתקשרות הנעשית בעקבות שיווק מרחוק**, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.
  **  
  שיווק מרחוקפניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.
   
ביטול הזמנה על ידי צרכן עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש:
 1. באם הנך אדם עם מוגבלות ו/או אזרח ותיק ו/או עולה חדש, הנך רשאי לבטל את הזמנתך בתנאים מועדפים כדלקמן: בתוך ארבעה חודשים מיום בצוע ההזמנה ו/או ממועד קבלת פרטי ההזמנה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בהזמנה כללה שיחה בין נציג מלון ביאלינק לבינך ובלבד שנותרו למעלה מ -7 ימי עסקים עד למועד שבו הנך אמור/ה להתארח.
 2. הודעת הביטול תימסר בהתאם להוראות בסעיף 4 ובנוסף יהיה עליך לצרף להודעת הביטול, על פי הרלוונטיות, עותק של אחד מהמסמכים הבאים:
 3. תעודה שניתנה לך מהמדינה המעידה על כך שהנך אזרח ותיק.
 4. תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה.
 5. תעודה המעידה על כך שהנך אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים ואשר ניתנה על ידי גורם מוסמך על פי חוק לקביעת קיומה של מוגבלות.
 6. תעודה המעידה על נכות או אישור זכאות לקצבה בשל מוגבלות שניתנה על ידי המל"ל.
 7. תעודה שניתנה לך על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב].
 8. החלטת ועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), התשכ"ט-1969, בדבר היותו של אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית.
 9. אישור זכאות, לרבות זכאות חלקית, לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת, שניתן בהתאם לתע"ס כהגדרתן בתקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ"ו-1986.
 10. תעודת עיוור או לקוי ראייה שניתנה בהתאם לתקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ"ו-1986.
 11. אישור על הכרה של השירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה ושירותים החברתיים שניתנה בהתאם לתקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ"ו-1986.
 12. במקרה של ביטול הזמנה בהתאם לסעיפים 8-9 דלעיל ישיב מלון ביאלינק, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אשר שילמת למלון ביאלינק עבור ההזמנה בניכוי דמי ביטול בשיעור של – 5% מסך ההזמנה או בניכוי 100₪, לפי הנמוך מבניהם. ככל שטרם חויבת בתשלום על ביצוע ההזמנה, תחויב גם לאחר ביטול ההזמנה בדמי ביטול בשיעור של - 5% מסך ההזמנה או בסך 100₪, לפי הנמוך מבניהם.
אפשרויות ביטול נוספות:
 1. ככל ודרישת הביטול מטעמך לא תעמוד בדרישת תנאי ביטול הזמנה בהתאם לחוק להגנת הצרכן, יתאפשר ביטול בהתאם למדיניותה של מלון ביאלינק, כדלקמן:
 2. ביטול הזמנה בחלוף 14 ימים ממועד ביצוע הזמנה ועד 7 ימי עסקים בטרם מועד קבלת השירות(ובלבד שחלפו 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה) תזכה/י בהחזר של 75% משווי ההזמנה ממלון ביאלינק. במידה ועד למועד הביטול לא חויבת במלוא עלות ההזמנה, ישלים מלון ביאלינק את החיוב באמצעות כרטיס האשראי שמסרת עד לסך של 25% מסך ההזמנה.
 3. ביטול הזמנה בחלוף 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה ועד 48 שעות בטרם מועד קבלת השירות (ובלבד שחלפו 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה) תזכה/י בהחזר של 50% משווי ההזמנה ממלון ביאלינק. במידה ועד למועד הביטול לא חויבת במלוא עלות ההזמנה, ישלים מלון ביאלינק את החיוב באמצעות כרטיס האשראי שמסרת עד לסך של 50% מסך ההזמנה.
 4. ביטול הזמנה פחות מ-2 ימי עסקים ( 48 שעות) בטרם מועד קבלת השירות תחויב במלוא שווי ההזמנה. במידה ועד למועד הביטול לא חויבת במלוא עלות ההזמנה, ישלים מלון ביאלינק את החיוב באמצעות כרטיס האשראי שמסרת בעת בצוע ההזמנה עד לסך של 100% מסך ההזמנה.
 5. בגין אי הגעתך ללא הודעת ביטול תחויב במלוא שווי ההזמנה. במידה ועד למועד הביטול לא חויבת במלוא עלות ההזמנה, ישלים מלון ביאלינק את החיוב באמצעות כרטיס האשראי שמסרת בעת בצוע ההזמנה עד לסך של 100% מסך ההזמנה (לרבות באם בצעת את הזמנתך דרך סוכן נסיעות).
בעונות השיא – חגים ובחודשים יולי ואוגוסט 
 1. ביטול הזמנה מרגע ביצוע ההזמנה ועד 21 ימי עסקים בטרם מועד קבלת השירות תחויב בדמי ביטול בשיעור של - 5% מסך ההזמנה או בניכוי 100₪ הנמוך מבניהם.
 2. ביטול הזמנה מיום ה-21 ועד 7 ימים לפני מועד האירוח(ובלבד שחלפו 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה) תהא זכאי להחזר של 50% משווי ההזמנה ממלון ביאלינק. במידה ועד למועד הביטול לא חויבת במלוא עלות ההזמנה, ישלים מלון ביאלינק את החיוב באמצעות כרטיס האשראי שמסרת עד לסך של 50% מסך ההזמנה.
 3. ביטול הזמנה מיום ה-7 ועד מועד ההגעה המתוכנן(ובלבד שחלפו 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה) תחויב במלוא שווי ההזמנה. במידה ועד למועד הביטול לא חויבת במלוא עלות ההזמנה, ישלים מלון ביאלינק את החיוב באמצעות כרטיס האשראי שמסרת בעת בצוע ההזמנה עד לסך של 100% מסך ההזמנה.